ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Калугерово

Училищни документи за учебната 2021/2022 година

1. Правилник за дейността на училището - прочети ОТТУК;
2. Училищния учебен план – прочети ОТТУК;
3. Формите на обучение – прочети ОТТУК;
4. Заповед на директора за организация на учебния ден – прочети ОТТУК;
5. Годишен план за дейността на училището - прочети ОТТУК;
6. Мерки за повишаване качеството на образованието - прочети ОТТУК;
7. Програма за превенция на ранното напускане на училище – прочети ОТТУК;
8. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи – прочети ОТТУК;
19. Етичен кодекс на училищната общност – прочети ОТТУК;

Стпатегия за развитие на училището - прочети ОТТУК

Етикети: документи