Facebook
ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Калугерово

Административни услуги

На основание чл. 254, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование(ЗПОУ), чл. 252, ал.1 от ЗПУО, чл. 3, ал. 2, т. 55 и чл. 3, ал. 3 от Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието, чл. 28 от Админстративния кодекс, чл. 16 от Наредбата за административно обслужване, Решение №704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 г. се предприемат мерки за трансформация на модела на административното обслужване, на обобщената информация за мерките включени в Приложение №4 "Мерки за вписване на невписани услуги в Регистъра на услугите", част втора "Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги.

***************************************************************************************************************

1. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

2. Приемане на деца в I клас в държавните и в общинските училища

3. Приемане на ученици в V клас в неспециализирани училища

4. Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища

5. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен

6. Издаване на Удостоверение за професионално обучение и Свидетелство за ПК

7. Издаване на Удостоверения за валидиране на ПК по част от професия

8. Издаване на европейско приложение на свидетелство за ПК

9. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности

10. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас I - VI в чужбина

Етикети: услуги