ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Калугерово

Училищни документи за учебната 2021/2022 година

1. Правилник за дейността на училището - прочети ТУК;
2. Училищния учебен план – прочети ТУК;
3. Формите на обучение – прочети ТУК;
4. Организация на учебния ден – прочети ТУК;
5. Годишен план за дейността на училището - прочети ТУК;
6. Мерки за повишаване качеството на образованието - прочети ТУК;
7. Програма за превенция на ранното напускане на училище – прочети ТУК;
8. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи – прочети ТУК;
9. Етичен кодекс на училищната общност – прочети ТУК;

10. ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЦОУД - прочети ТУК

11. План на училищната комисия по БДП - прочети ТУК

12. План_за_противодействие_на_училищния_тормоз - прочети ТУК

12. План за квалификационната дейност - прочети ТУК

 

Стпатегия за развитие на училището 2016-2020 - прочети ТУК

Стпатегия за развитие на училището 2021-2024 - прочети ОТТУК

Етикети: документи