Facebook
ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Калугерово

Квалификации на педагогическите специалисти

Обучения на педагогическите специалисти през учебната 2022/2023 година

 

  1. „Обучение чрез решаване на проблеми“ с лектор Николай Колишев от 07.10.2022г. до 09.10.2022г. в хотел „Мурите“ Банско – 8 педагогически специалисти.

 

  1. Ваня Пешлова – 03.11.2022 г. обучение на тема „Проектно-базирано обучение - новата перспектива", място на провеждане: гр. Пазарджик, ЕГ "Бертолт Брехт" по Национална програма "Мотивирани учители и квалификация" - 2022 г. с лектор доц. д-р Ивайло Старибратов

 

  1. „Стратегията на образователната институция – 5-годишна перспектива за успешно развитие” – Директор и Ю. Попова м. април

 

  1. „Контролна дейност на директора – в реална и дистанционна среда” – онлайн обучение директор

 

Обучения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2ОP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“

  1. „Взаимодействие с образователния медиатор“ – 11.03 – 12.03.2023г. с лектор г-жа Бисерка Димитрова с участието на 15 педагогически специалисти.
  2. „Подобряване на взаимодействието семейство-училище в мултикултурна среда“ с лектор г-жа Даниела Петкова – 18.03.2023г и 19.03.2023г. на 15 педагогически специалисти
  3. Управление на мултикултурното училище и въвеждане на иновации за повишаване на качеството в мултикултурна среда – изнесено обучение с лектор г-н Ангел Симеонов - 10 педагогически специалисти.
  4. „Прилагане на съвременни педагогически подходи и интерактивни методи в мултикултурна среда“ – лектор Неделчо Неделчев – 15 педагогически специалисти и 2 медиатори.
  5. „Образование без предразсъдъци и развитие на толерантност в мултикултурна среда“ – изнесено обучение предстоящо края на август и началото на септември