Facebook
ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Калугерово

Мисия и визия

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Мисията на ОбУ ”Христо Ботев” е да формира свободни, морални  и инициативни личности, способни да вземат решения, да поемат отговорност и да изразяват гражданска позиция. Личности, способни да се справят с предизвикателствата на XXI век в едно демократично гражданско общество.

Училището подкрепя и подпомага усилията на възпитаниците си да развиват собствения си потенциал, да търсят нови хоризонти и да израснат като личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, с висока нравственост и толерантност към другия чрез творческо преподаване и развитие на индивидуалността и креативността им. Учениците да получат образование, съобразено с държавните образователни изисквания и стандартите на ЕС, за да се чувстват конкурентноспособни при кандидатстване за работа или продължаване на образованието им.

Традиционно училището определя като един от основните си приоритети превенцията на ранното напускане и отпадане на ученици в задължителна училищна възраст. Формиране във всички тях на национални и общочовешки добродетели, толерантност и уважение към гражданските права и с умения за самостоятелно учене през целия живот. Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби на учениците.

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

     ОбУ „Христо Ботев“ е училище на сътрудничество и диалог с всички заинтересовани страни.

Стремежът е чрез гъвкаво, иновативно и личностно ориентирано обучение учениците да получат пълноценни знания, умения и компетентности. Да се изградят личности, умеещи да живеят, работят и общуват помежду си, да поемат отговорности в гражданското общество и владеещи съвременните научно-познавателни методи, способни да променят заобикалящия ни свят.

 

       Основен принцип на работата в ОбУ „Христо Ботев“ е, че всяко решение трябва да се взема с пряко участие на всички членове на групата, засегнати от това решение. Екипът на образователната институция подкрепя и подпомага учениците в развитието и усъвършенстването им в оптимална училищна среда, с квалифицирани учители и в партньорство с родителите. Усилията ни са насочени към придобиване от учениците, не само на базово образование, но и на актуални знания, умения и компетентности, които са им необходими, за да се реализират успешно в социалната среда, с проява на уважение към гражданските права на другите и отговорно собствено поведение.

През следващите години училището трябва да продължи да бъде привлекателно и приобщаващо за учениците, създаващо среда за качествено образование, вдъхновяващо учителите и партньор за родителите.

Продължава и се разширява сътрудничеството с Обществения съвет като представители на родителската общност, защото обединените усилия на учители, ученици и родители е  най-голямата гаранция за просперитета на училището.

Етикети: мисия, визия