Facebook
ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Калугерово

Мисия и визия

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 • Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.
 • Формиране у учениците на национални и общочовешки добродетели, толерантност и уважение към гражданските права и отговорности, да удовлетвори по-висшите потребности на децата от сигурност и принадлежност, от съпричастност и готовност да учат цял живот.
 • Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност по всичките учебни предмети.
 • Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.
 • Участие в различни национални и международни проекти.
 • Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.
 • Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото.
 • Изграждане на личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, които да превърнат България в просперираща европейска държава.
 • Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.
 • Реакция при извънредни ситуации с цел опазване живота и здравето на децата, учениците, и на техните семейства.
 • Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби на учениците.

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Обединено училище „Христо Ботев” ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като училище с два етапа на основната образователна степен:

- начален етап: I-IV клас;

- прогимназиален етап: V-VІІ клас

- първи гимназиален етап VІІІ-Х клас, съгласно новата образователна структура.

 • Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на ЗПУО.
 • С автономията, която ни позволява ЗПУО, ние ще разработим съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците.
 • Ще приложим различните форми на обучение, заложени в ЗПУО – дневна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и комбинирана, с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.
 • Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.
 • С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти: психолог, логопед, ресурсен учител, екип, който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.
 • Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление.
 • Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.
 • В следващия период ще продължим да информираме, изграждаме и прилагаме навици за здравословен начин на живот и поведение, в епидемиологична обстановка. Ще запазим целодневната медицинска грижа, както и традиционните форми на проект „Училищен плод и мляко“,  и ще се включим в нови такива.
 • Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека, за да я превърнем в любимо място за отдих и творчество.
 • За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим, и разширим инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции и на родината ни.
Етикети: мисия, визия