Facebook
ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Калугерово

Училищни документи

 

                     2022/2023 учебна година

 1. Правилник за дейността на училището - ПРОЧЕТИ ТУК
 2. Училищен учебен план 22-23 - ПРОЧЕТИ ТУК
 3. Годишен план за дейността на училището - ПРОЧЕТИ ТУК
 4. Годишен план за дейността на ПС 22-23 - ПРОЧЕТИ ТУК
 5. Годишен план за контролна дейност на директора 22-23 - ПРОЧЕТИ ТУК
 6. Годишна програма за ЦОУД - ПРОЧЕТИ ТУК
 7. Етичен кодекс на училищната общност - ПРОЧЕТИ ТУК
 8. Правилник за вътрешния трудов ред - ПРОЧЕТИ ТУК
 9. План за противодействие на училищния тормоз - ПРОЧЕТИ ТУК
 10. План-програма на комисия за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование - ПРОЧЕТИ ТУК
 11. План за дейностите по БДП 2022-2023 - ПРОЧЕТИ ТУК
 12. План за защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации - ПРОЧЕТИ ТУК
 13. План за квалификационна дейност 22-23 - ПРОЧЕТИ ТУК
 14. Вътрешни правила за квалификационна дейност - ПРОЧЕТИ ТУК
 15. Програма за превенция на ранното напускане на училище - ПРОЧЕТИ ТУК
 16. Механизъм на предоставяне па подкрепа за личностно развитие - ПРОЧЕТИ ТУК
 17. Мерки за повишаване качеството на образованието - ПРОЧЕТИ ТУК
 18. Правилник пропускателен режим - ПРОЧЕТИ ТУК
 19. Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание и труд - ПРОЧЕТИ ТУК
 20. Вътрешни правила за защита на лични данни  - ПРОЧЕТИ ТУК
 21. Вътрешни правила за управление и развитие на човешките ресурси - ПРОЧЕТИ ТУК
 22. Стратегия за управление на риска - ПРОЧЕТИ ТУК
 23. Система за поощрения и награди 2022-2023 - ПРОЧЕТИ ТУК
 24. Стратегия за развитие на училището 20-24 г - ПРОЧЕТИ ТУК
 25. Отчет на стратегията за учебната 2021-2022 г. - ПРОЧЕТИ ТУК
 26. Форми на обучение за учебната 2022-2023 г. - ПРОЧЕТИ ТУК
 27. Програма за наставничество на новоназначени учители 2022-2023 г. - ПРОЧЕТИ ТУК
 28. Седмично разписание и дневен режим 2022-2023 г. - ПРОЧЕТИ ТУК

 

 

                     2021/2022 учебна година

1. Правилник за дейността на училището - прочети ТУК;
2. Училищния учебен план – прочети ТУК;
3. Формите на обучение – прочети ТУК;
4. Организация на учебния ден – прочети ТУК;
5. Годишен план за дейността на училището - прочети ТУК;
6. Мерки за повишаване качеството на образованието - прочети ТУК;
7. Програма за превенция на ранното напускане на училище – прочети ТУК;
8. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи – прочети ТУК;
9. Етичен кодекс на училищната общност – прочети ТУК;

10. ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЦОУД - прочети ТУК

11. План на училищната комисия по БДП - прочети ТУК

12. План_за_противодействие_на_училищния_тормоз - прочети ТУК

12. План за квалификационната дейност - прочети ТУК

 

Стпатегия за развитие на училището 2016-2020 - прочети ТУК

Стпатегия за развитие на училището 2021-2024 - прочети ОТТУК

Етикети: документи