Facebook
ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Калугерово

Училищни документи

 

2023/2024 учебна година

 1. Правилник за дейността на училището -  ТУК
 2. Училищен учебен план 23-24 - ТУК
 3. Годишен план за дейността на училището -  ТУК
 4. Годишен план за дейността на ПС 23-24 -  ТУК
 5. Годишен план за контролна дейност на директора 23-24 -  ТУК
 6. Правилник за вътрешния трудов ред  -  ТУК
 7. Етичен кодекс на училищната общност -  ТУК
 8. Годишна програма за ЦОУД -  ТУК
 9. План за противодействие на училищния тормоз ТУК
 10. План-програма на комисия за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование -  ТУК
 11. План за дейностите по БДП 2023-2024 -  ТУК
 12. План за защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации -  ТУК
 13. План за квалификационна дейност 23-24 -  ТУК
 14. Вътрешни правила за квалификационна дейност - ТУК
 15. Вътрешни правила за защита на лични данни  - ТУК
 16. Вътрешни правила за управление и развитие на човешките ресурси -  ТУК
 17. Програма за превенция на ранното напускане на училище -  ТУК
 18. Програма за подкрепа на личностното развитие 23-24 -  ТУК
 19. Мерки за повишаване качеството на образованието -  ТУК
 20. Правилник пропускателен режим -  ТУК
 21. Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание и труд -  ТУК
 22. Стратегия за управление на риска -  ТУК
 23. Система за поощрения и награди 2023-2024 -  ТУК
 24. План към тратегията - ТУК и Стратегия за развитие на училището 23-28 г -  ТУК
 25. Отчет на стратегията за учебната 2022-2023 г. - ПРОЧЕТИ ТУК
 26. Форми на обучение за учебната 2023-2024 г. -  ТУК
 27. Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи - ТУК

 28. Програма за наставничество на новоназначени учители 2023-2024 г. -  ТУК
 29. Дневен режим 2023-2024 г. -  ТУК
 30. Вътрешни правила за подаване на сигнали - ТУК

    Механизъм противодействие на разпространение на наркотични вещества - ТУК

- Схеми по механизма

- Приложение 12 - Декларация съгласие родител

- Приложение 13             

  2022/2023 учебна година

 1. Правилник за дейността на училището - ПРОЧЕТИ ТУК
 2. Училищен учебен план 22-23 - ПРОЧЕТИ ТУК
 3. Годишен план за дейността на училището - ПРОЧЕТИ ТУК
 4. Годишен план за дейността на ПС 22-23 - ПРОЧЕТИ ТУК
 5. Годишен план за контролна дейност на директора 22-23 - ПРОЧЕТИ ТУК
 6. Годишна програма за ЦОУД - ПРОЧЕТИ ТУК
 7. Етичен кодекс на училищната общност - ПРОЧЕТИ ТУК
 8. Правилник за вътрешния трудов ред - ПРОЧЕТИ ТУК
 9. План за противодействие на училищния тормоз - ПРОЧЕТИ ТУК
 10. План-програма на комисия за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование - ПРОЧЕТИ ТУК
 11. План за дейностите по БДП 2022-2023 - ПРОЧЕТИ ТУК
 12. План за защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации - ПРОЧЕТИ ТУК
 13. План за квалификационна дейност 22-23 - ПРОЧЕТИ ТУК
 14. Вътрешни правила за квалификационна дейност - ПРОЧЕТИ ТУК
 15. Програма за превенция на ранното напускане на училище - ПРОЧЕТИ ТУК
 16. Механизъм на предоставяне па подкрепа за личностно развитие - ПРОЧЕТИ ТУК
 17. Мерки за повишаване качеството на образованието - ПРОЧЕТИ ТУК
 18. Правилник пропускателен режим - ПРОЧЕТИ ТУК
 19. Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание и труд - ПРОЧЕТИ ТУК
 20. Вътрешни правила за защита на лични данни  - ПРОЧЕТИ ТУК
 21. Вътрешни правила за управление и развитие на човешките ресурси - ПРОЧЕТИ ТУК
 22. Стратегия за управление на риска - ПРОЧЕТИ ТУК
 23. Система за поощрения и награди 2022-2023 - ПРОЧЕТИ ТУК
 24. Стратегия за развитие на училището 20-24 г - ПРОЧЕТИ ТУК
 25. Отчет на стратегията за учебната 2021-2022 г. - ПРОЧЕТИ ТУК
 26. Форми на обучение за учебната 2022-2023 г. - ПРОЧЕТИ ТУК
 27. Програма за наставничество на новоназначени учители 2022-2023 г. - ПРОЧЕТИ ТУК
 28. Седмично разписание и дневен режим 2022-2023 г. - ПРОЧЕТИ ТУК

 

 

                  

 

Стпатегия за развитие на училището 2016-2020 - прочети ТУК

Стпатегия за развитие на училището 2021-2024 - прочети ОТТУК

Етикети: документи