Facebook
ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Калугерово

За учениците

                    УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

Ученическите съвети са форма на непосредствено участие на учениците в организиране на училищния живот, в решаването на проблеми, пряко засягащи тяхното израстване и формиране като личности с умения и способности, необходими за бъдещото им развитие.

Основна задача на всяко училище е да се създадат подходящи условия за образование и възпитание на младите личности, съобразени с изискванията на съвременната действителност. Ученическото самоуправление е една добра възможност за нейната реализация. Чрез него учениците се научават да вземат решения и поемат отговорности, да отстояват и защитават своите права, да зачитат същите на другите, да развиват творческия си потенциал, да проявяват емпатия и толерантност, взаимопомощ и сътрудничество. Колкото по-голяма възможност имат учениците гласовете им да бъдат чути от учители и родители, толкова по-вероятно е училищният живот да бъде съобразен с техните грижи и надежди, потребности и интереси.

Ръководството и педагогическия екип на ОбУ „Христо Ботев“ – Калугерово инициира създаването на ученически съвет. Той се избира всяка учебна година, като се състои от председател, зам. председател, секретар и членове.

Учениците излъчиха по двама представители от всеки клас. Анонимно се избра  ръководството на УС.

За учебната 2022/2023 година това са:

1. Председател - Кристиян Йорданов

2. Заместник председател - Марция Гавазова

3. Секретар - Асен Маринов

4. Членове - Владимир Манолов, Божидар Николов, Неделчо Николов, Назик Велиева, Галя Александрова