Facebook
ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Калугерово

Обществен съвет

 

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 

 1. Одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението и;
 2. Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;
 3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и инспектирането на детската градина или училището;
 4. Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите на делегиран бюджет и за частните детски градини и частните училища, които получават средства от държавния бюджет;
 5. Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;
 6. Съгласува училищния учебен план;
 7. Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 8. Съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;
 9. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
 10. Дава становище по училищния план-прием;
 11. Участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;
 12. Участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските детски градини и училища;
 13. Участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.
 14. Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието или на съответния министър – първостепенен разпоредител с бюджет.

 

   ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Институция, на която е представител

Роля

Име

Презиме

Фамилия

родители

председател

Камелия

Миткова

Динчева

родители

член (титуляр)

Катя

Димчова

Димова

родители

член (титуляр)

Невена

Красимирова

Ангелова

родители

член (титуляр)

Сафие

Мехмедова

Мехмедова

финансиращ орган

член (титуляр)

Силвия

Стефанова

Костова

родители

член (резерва)

Стефан

Емилов

Медев

финансиращ орган

член (резерва)

Тихомира

 

Върбанова