Facebook
ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Калугерово

Седмично разписание

Седмично разписание на учениците от начален етап за учебната 2022-2023 година

 

  

 

   І клас

   ІІ клас

   ІІІ клас

   ІV клас

 

 

 

 

     понеделник

 1

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

 2

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

 3

Математика

Математика

Математика

Математика

 4

Музика

Музика

Английски  език

Човекът  и  обществото

 5

Час на  класа

Час на класа

ФВС

ФВС

 

 

 

Час на класа

Час на класа

     вторник

 1

Математика

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

 2

Български език и литература

Български  език  и литература

Български език и литература

Математика

 3

Български език и литература.

Математика

Математика

Български  език  и  литература

 4

Технологии и предприемачество

 Изобразително  изкуство

Английски  език

Музика

 5

 

ФВС

Изобразително  изкуство

Английски  език 

 6

 

 

Изобразително  изкуство

Допълнителен час по Физическо възпитание и спорт

     сряда

 1

Български език и литература

Български  език и  литература

Български език и литература

Български език и литература

 2

Български език и литература

 Математика

Български език и литература

Български език и литература

 3

Математика

 Родинознание

Математика

Математика

 4

Изобразително изкуство

Технологии и предприемачество

Човекът  и  природата

Технологии  и  предприемачество

 5

 ФВС

ДЧСД

Технологии и предприемачество

Английски  език

 6

 

 

ДЧСД

ФВС

     четвъртък

 1

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Математика

 2

Математика

Български език и литература

Математика

Български език и литература

 3

Родинознание

Математика

Човекът  и  обществото

Английски  език

 4

Изобразително изкуство

Английски език

Компютърно  моделиране

Човекът  и  природата  

 5

ДЧСД

Музика

Музика

Изобразително  изкуство

 

 6

 

 

ФВС

Изобразително  изкуство

     петък

 1

Математика – ИУЧ

Български език и литература - ИУЧ

Човекът  и  обществото

Български език и литература- ИУЧ

 2

Български език и литература -ИУЧ

Български език и литература –ИУЧ

Български  език  и  литература - ИУЧ

Математика - ИУЧ

 3

Български език и литература -ИУЧ

Математика – ИУЧ

Математика - ИУЧ

Човекът и природата

 4

ФВС

ФВС

Английски език

Компютърно моделиране

 5

Музика

Английски език

Музика

ФВС

 

 

Седмично разписание на учениците от прогимназиален и гимназиален етап за учебната 2022-2023 година

 

 

 

      V клас

     VІ клас

     VІІ клас

     VІІІ клас

     IX клас

     Х клас

П о н е д е л н и к

1

История и цивилизация 

Английски език

Информационни технологии - ИУЧ      

Химия и опазване на околната среда

Математика 

Маркетинг и реклама    

2

Английски език

Математика

История и цивилизация 

Гостоприемство в турист.          

Музика    

 

Физика и астрономия  

3

Математика

Физическо възпитание и спорт 

Български език и литература

Английски език 

История и цивилизация

 

Икономика

  

4

Физическо възпитание и спорт      

Български език и литература

Математика 

Музика 

 

Философия

 

Английски език

5

Човекът и природата      

Български език и литература 

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизация

Химия и опазване на околната среда     

Математика

6

Български език и литература

Технологии и предприемачество      

Биология и здравно образование 

Математика

Информационни технологии    

История и цивилизация

7

ДЧ по СД

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

В т о р н и к

1

Човекът и природата  

Технологии и предприемачество      

Химия и опазване на околната среда      

 Предприемачество - РПП 

География и икономика   

Математика 

   

2

Математика

Английски език 

Музика    

Физика и астрономия  

   Материалознание на хран. продукти 

Български език и литература  

3

Български език и литература

Математика 

Английски език     

Предприемачество-

РПП  

Физика и астрономия     

География и икономика 

4

Български език и литература 

География и икономика      

Математика 

Български език и литература  

 Технологично обзавеждане     

Химия и опазване на околната среда            

5

Компютърно моделиране и нфор. технологии        

Музика 

   

География и икономика

Математика 

Български език и литература       

Учебна практика кул. техники и т-гии      

6

Музика 

 

Човекът и природата 

Български език и литература

Философия

 

Английски език 

Учебна практика кул. техники и т-гии   

 

7

Технологии и предприемачество  

Компютърно моделиране и инфор. технологии  ИУЧ      

 

Английски език      

ДЧ по СД

Учебна практика кул. техники и т-гии      

С р я д а

1

Английски език   

История и цивилизация   

Български език и литература

Предприемачество 

ОПП

Биология и здравно образование          

Български език и литература  

2

Български език и литература 

Английски език 

История и цивилизация

Биология и здравно образование 

Микробиология и хиг. на храненето

Български език и литература  

3

Изобразително изкуство               

Физическо възпитание и спорт

Физика и астрономия 

Английски език    

Математика 

История и цивилизация

4

Изобразително изкуство      

Български език и литература  

Математика    

Отчетност и работа с документи -РПП

Руски език

Физика и астрономия           

5

География и икономика     

Математика 

Български език и литература -ИУЧ   

Физика и астрономия      

Български език и литература     

Руски език         

6

Математика

Компютърно моделиране и инфор. технологии        

Английски език     

История и цивилизация           

Български език и литература         

Физическо възпитание и спорт     

7

Час на класа

Комп. мод. и инф. технологии    

Технологии и предприемачество   

ДЧ по СД

      

ДЧ по СД     

Ч е т в ъ р т ъ к

1

Математика

Български език и литература  -ИУЧ

Български език и литература  

Предприемачество-

РПП 

Физическо възпитание и спорт       

Химия и опазване на околната среда                         

2

Физическо възпитание и спорт 

Математика   

Български език и литература  

Български език и литература   

Материалознание на хран. продукти 

Биология и здравно образование            

3

Математика-ИУЧ

Български език и литература  

Физическо възпитание и спорт 

Кулиниарни техники и т-гии         

Химия и опазване на околната среда            

Философия              

4

Български език и литература 

История и цивилизация  

Математика           

Английски език

Математика

     

Изобразително изкуство        

5

Английски език     

Човекът и природата 

Биология и здравно образование       

Учебна практика

Руски език                  

География и икономика             

6

История и цивилизация     

Изобразително изкуство    

Информационни технологии 

Физическо възпитание и спорт 

Английски език

Руски език                  

7

 

Изобразително изкуство

ДЧ по СД

Информационни технологии 

История и цивилизация 

   

П е т ъ к

1

Физическо възпитание и спорт

Английски език -ИУЧ

Математика 

Български език и литература 

Материалознание на хран. продукти           

География и икономика        

2

Математика

Български език и литература 

Изобразително изкуство            

Български език и литература

Технология на кул. продукция 

Английски език               

3

Български език и литература 

Математика

Изобразително изкуство 

География и икономика 

Технология на кул. продукция

Философия         

4

Български език и литература – ИУЧ

География и икономика      

Английски език 

Математика           

Кулиниарни техники и т-гии                   

Биология и здравно образование         

5

География и икономика     

Човекът и природата    

Химия и опазване на околната среда            

Кулинарни техники и технологии РПП

Физическо възпитание и спорт  

Физическо възпитание и спорт         

6

Английски език  ИУЧ

Музика 

География и икономика       

Физическо възпитание и спорт 

Учебна практика по техн. на кул. пр-ция

Информационни технологии

7

Музика

ДЧ по СД

 

 

Учебна практика по техн. на кул. пр-ция   

История и цивилизации